Archiwum Europass (2004–2019)

Na tej stronie umieściliśmy archiwalne materiały z poprzedniej odsłony Europass, które są nieaktualne.

Image

Historia

Początkiem historii inicjatywy Europass było Forum na Rzecz Zwiększania Przejrzystości Kwalifikacji Zawodowych, które w 1998 roku utworzyła komisja Europejska i Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop). Nadrzędnym celem Forum było usunięcie dotychczasowych trudności z przejrzystością kwalifikacji zawodowych na terenie Unii Europejskiej. Podczas spotkania opracowano wzory dwóch dokumentów – Europejskiego CV i Suplementu do Świadectwa. Wraz z trzema innymi dokumentami opracowanymi pod koniec lat 90. tworzą komplet Europass. Ówczesny komplet dokumentów różnił się jednak nieco od tego, który funkcjonuje obecnie. I tak np. Europass - Mobilność znany był jako Europass - Training, który pełnił podobną rolę, ale miał mniejszy zasięg (nie obejmował np. okresów nauki za granicą). Podczas Forum podjęto również decyzję o utworzeniu sieci Krajowych Punktów Informacyjnych w Zakresie Kwalifikacji Zawodowych (KPI).

W 2002 roku Forum zostało zastąpione przez grupę roboczą, która miała opracować model jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji. Deklaracja Kopenhaska określiła jej cele jako: „zwiększanie przejrzystości kształcenia i szkolenia poprzez wdrożenie i racjonalizację narzędzi i sieci informacyjnych, w tym połączenie w jedną strukturę istniejących dokumentów, takich jak Europejskie CV, Suplement do Dyplomu, Suplement do Świadectwa, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz Europass.”

Trwały intensywne prace i konsultacje z władzami krajowymi, których efektem było opracowanie projektu Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass). Decyzja została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w grudniu 2004 roku.

Image

Wybrane statystyki (2019)

1,5 mln

wypełnionych dokumentów Europass

8,5 tys.

odbiorców
newslettera

90%

zadowolonych
uczestników

13 tys.

wydanych suplementów
do dyplomu

Dokumenty do pobrania