O Europass

Europass to zestaw narzędzi, dokumentów i informacji, które pomogą Ci w edukacji i karierze zawodowej.

Portfolio Europass

W skład usługi wchodzą narzędzia dostępne online: Profil Europass, Europass – CV, Europass – Mobilność, oraz Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej i Suplementy do Dyplomów Zawodowych. Wszystkie te dokumenty funkcjonują samodzielnie, a kompletując je można stworzyć portfolio kariery zawodowej, spójne we wszystkich krajach, w których funkcjonuje usługa.

Skorzystaj z możliwości Europass:

 • do przygotowania kompletnego portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową,
 • w celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej formie (kształcenie formalne, szkolenia, staże i praktyki zagraniczne),
 • do samooceny i prezentacji kompetencji językowych,
 • przy poszukiwaniu pracy, staży oraz kursów w kraju i za granicą,
 • przy wyjeździe na praktyki,
 • w przypadku kontynuacji nauki za granicą,
 • przy przekwalifikowaniu się.
Image

W skład Europass wchodzą:

Zaufane narzędzie do zarządzania karierą

 • Europass umożliwia każdemu mieszkańcowi Unii Europejskiej dokumentowanie kwalifikacji i kompetencji zdobywanych za granicą oraz na rodzimym rynku pracy i edukacji.

 • Z narzędzi Europass mogą również korzystać obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niebędących członkami Wspólnoty (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) oraz krajów kandydujących do przystąpienia do UE.

 • Zwiększając spójność opisywania osiągnięć, Europass wyrównuje szanse kandydatów na zdobycie ciekawej pracy lub nowych kwalifikacji w innym kraju.

 • Narzędzia przydają się również do kontynuowania nauki za granicą, zmiany kwalifikacji lub starania się o awans zawodowy.

 • Dzięki profilowi Europass uzyskasz też dostęp do informacji o możliwościach związanych z nauką i pracą w różnych krajach Unii Europejskiej.

 • Początki inicjatywy Europass

  Początkiem historii inicjatywy Europass było Forum na Rzecz Zwiększania Przejrzystości Kwalifikacji Zawodowych, które w 1998 roku utworzyła komisja Europejska i Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop). Nadrzędnym celem Forum było usunięcie dotychczasowych trudności z przejrzystością kwalifikacji zawodowych na terenie Unii Europejskiej. Podczas spotkania opracowano wzory dwóch dokumentów – Europejskiego CV i Suplementu do Świadectwa.

  Podczas Forum podjęto również decyzję o utworzeniu sieci Krajowych Punktów Informacyjnych w Zakresie Kwalifikacji Zawodowych (KPI).

  W 2002 roku Forum zostało zastąpione przez grupę roboczą, która miała opracować model jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji. Deklaracja Kopenhaska określiła jej cele jako: „zwiększanie przejrzystości kształcenia i szkolenia poprzez wdrożenie i racjonalizację narzędzi i sieci informacyjnych, w tym połączenie w jedną strukturę istniejących dokumentów, takich jak Europejskie CV, Suplement do Dyplomu, Suplement do Świadectwa, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz Europass."

  Trwały intensywne prace i konsultacje z władzami krajowymi, których efektem było opracowanie projektu Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass). Decyzja została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w grudniu 2004 roku.

  Image
  Image

  Główne cele

 • Przy poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu decyzji dotyczących nauki, studiów lub pracy potrzebny jest dostęp do informacji i poradnictwa zawodowego w zakresie dostępnych możliwości, sposobów oceny swoich umiejętności oraz sposobów przedstawiania informacji dotyczących własnych umiejętności i kwalifikacji.

 • Różnice w zakresie definicji, formatów dokumentów, języków oraz metod oceny i metody walidacji stanowią znaczne wyzwanie dla poszczególnych osób, pracodawców, właściwych organów i podmiotów. Takie problemy pojawiają się głównie podczas przemieszczania się osób do innych państw, w tym państw trzecich, ale również w związku z poszukiwaniem nowej pracy lub podejmowaniem nauki i zarządzaniem swoją karierą zawodową. Aby rozwiązać te problemy, ważne są jasne i szeroko rozpowszechniane informacje, wzajemne zrozumienie oraz większa przejrzystość kwalifikacji i kompetencji.

 • W Nowym europejskim programie na rzecz umiejętności, przyjętym przez Komisję w dniu 10 czerwca 2016 r., wezwano państwa członkowskie, partnerów społecznych, przedstawicieli przemysłu i inne zainteresowane strony do współpracy w zakresie dziesięciu działań mających poprawić jakość i adekwatność kształtowania umiejętności, zwiększyć widoczność i porównywalność umiejętności oraz dopasowanie umiejętności, a zwłaszcza informacje umożliwiające trafniejszy wybór ścieżki zawodowej. Przegląd ram Europass zaproponowano jako jedno z tych dziesięciu działań, mających kluczowe znaczenie dla osiągnięcia i wspierania tych celów.

 • Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2241/2004/WE (3) ustanowiono ramy służące rozwiązaniu tych problemów w związku z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem nauki i zarządzaniem swoją karierą zawodową. Celem tej decyzji było osiągnięcie większej przejrzystości kwalifikacji i kompetencji za pośrednictwem portfolio dokumentów znanego jako „Europass”, który można wykorzystywać na zasadzie dobrowolności. Decyzją tą ustanowiono również krajowe organy zwane Krajowymi Centrami Europass, zajmujące się wdrażaniem ram Europass.

  * Źródło: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/646 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylająca decyzję nr 2241/2004/WE

 • Wybrane statystyki

  Europa

  2020 rok

  Start portalu europass.eu

  Europa

  5 mln

  Utworzonych profili

  Europa

  58.1 mln

  Wizyt na portalu europass.eu

  Polska

  Ponad 10 tys. rocznie

  Profili Europass utworzonych w Polsce

  Polska

  200 tys.

  Wydanych dokumentów Europass-Mobilność

  Polska

  20 tys.

  Uczestników przeszkolonych w ramach projektu Papiery do kariery

  Polska

  717

  Wydarzeń zorganizowanych przez Krajowe Centrum Europass